WIZJA PRZEDSZKOLA

Moje przedszkole to mój drugi dom, bo stawia na Mnie na moje szczęśliwe dzieciństwo i na mój wszechstronny rozwój. Powiedz mi, a zapomnę pokaż, a zapamiętam pomóż wziąć udział a zrozumiem…”

Nasze przedszkole jest kolorowe i bajeczne. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Sale wyposażone są piękne zabawki, nowe meble, pomoce i środki dydaktyczne sprzyjające indywidualizacji pracy i twórczej aktywności dzieci.

We wszystkich dziedzinach życia prowadzimy działania zmierzające do minimalizowania negatywnych wpływów człowieka na środowisko. Działania te pomagają dzieciom w ukształtowaniu świadomego, przyjaznego odnoszenia się do natury i wszelkich form życia, a także do własnego ciała i umysłu.

Chcąc ułatwić dziecku porozumiewanie się z najbliższym otoczeniem stosujemy wiele ćwiczeń i zabaw doskonalących mowę dziecka. W przedszkolu działa gabinet logopedyczny, gdzie specjalista prowadzi zajęcia dla dzieci.

Przedszkole preferuje pracę indywidualną i w małych zespołach, dlatego też każdy nauczyciel:

 • chroni oryginalność myślenia dziecka,
 • nie poleca, nie nakazuje, ale proponuje,
 • nie wyjaśnia nadmiernie i nie wyręcza,
 • daje dziecku szansę na znalezienie własnej drogi dochodzenia do rozwiązania problemu,
 • wyzwala pomysłowość dziecka swoją pomysłowością,
 • nie ponagla, daje dziecku czas na samodzielne uporanie się z zadaniem.

Jednym z głównych zadań nauczyciela jest stwarzanie warunków do aktywnego poznawania różnych środowisk oraz stymulacja rozwoju społecznego, między innymi poprzez kultywowanie akceptowanych w naszej kulturze zachowań i form grzecznościowych.

Nauczyciele znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowani merytorycznie i metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.

Pracownicy w przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą.

Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi pracownicy umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.

Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój.

Absolwenci naszego przedszkola to dzieci znające język angielski, otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znające siebie i swoje możliwości, akceptujące odrębność innych, potrafiące odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązujące problemy, dążące do osiągnięcia sukcesu i radzące sobie z porażkami.

Dzieci opuszczające przedszkole wykazują się wysokim stopniem opanowania wiedzy, umiejętności i postaw, warunkujących osiągnięcie sukcesu szkolnego.

Przewodnią myślą naszej pracy pedagogicznej jest także integracja rodziców z dziećmi i przedszkolem. W związku z tym organizujemy wspólne imprezy i zajęcia otwarte na terenie przedszkola.

Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobra opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania dydaktyczno – wychowawcze i wpływa na wysoką ocenę. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.

MISJA PRZEDSZKOLA

Jesteśmy przedszkolem prywatnym zapewniającym dzieciom profesjonalną opiekę, edukację i wychowanie.

Organizujemy wiele ciekawych uroczystości i wycieczek umożliwiających dzieciom kontakt ze środowiskiem społeczno- kulturowym, technicznym i przyrodniczym.

Dbamy o dobre relacje między dzieckiem a pracownikami przedszkola, oraz między rodzicami a przedszkolem. Zapewniamy naszym wychowankom i ich rodzicom pomoc w każdej sytuacji.

Przewodnie cele naszej pracy to:

 • tworzenie warunków do stymulowania różnorodnej aktywności dziecka;
 • korygowanie wad mowy i usprawnienie pracy aparatu artykulacyjnego;
 • pozytywne nastawienie dzieci do nauki języka angielskiego prowadzonego w sposób naturalny przez zabawę i twórcze metody;
 • rozbudzanie dziecięcej aktywności i samodzielności poprzez działania z zakresu edukacji matematycznej:
 • Kształtowanie umiejętności liczenia, porównywania i odwzorowywania.
 • Klasyfikowanie przedmiotów według różnych cech: kolor, kształt, wielkość.
 • Umiejętność tworzenia schematów matematycznych, przestrzennych konstrukcji, zbiorów.
 • Organizowanie zabaw ruchowych, muzycznych i plastycznych w połączeniu z pojęciami z zakresu matematyki.